Skip to Main content Skip to Navigation
Theses

Accès, pratiques et usages des technologies d’information et de la communication en éducation au sein de l’espace francophone : études de cas réalisées au Viêt Nam, en Moldavie, au Burkina-Faso et en République Démocratique du Congo

Résumé : Luận văn đặt vấn đề về những nhân tố cho phép thực hành và sử dụng công nghệ số hỗ trợ dạy học trong lĩnh vực công nghệ giáo dục ở khối trung học. Từ một góc nhìn chéo giữa nhiều vùng miền khác nhau của không gian Pháp ngữ và dựa vào thực tiễn trong môi trường giáo dục, người nghiên cứu phân tích các yếu tố so sánh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục ở những quốc gia sau đây : Việt Nam, Moldavie, Burkina-Faso và Cộng hòa dân chủ Congo. Một góc nhìn chéo cho phép so sánh các điều kiện ảnh hưởng đến việc thực hành và sử dụng CNTT trong một không gian đa dạng của Tổ chức cộng đồng Pháp ngữ. Nghiên cứu thực hiện trong khuôn khổ luận văn tiến sĩ được tiến hành ở Phòng Nghiên cứu Giáo dục và Học tập (ea 4071) ở trường Đại học Paris René Descartes và trình bày kết quả của bốn trường hợp nghiên cứu thực địa từ năm 2010 đến 2013 đối với học sinh (n=3.236) và giáo viên (n=467) các quốc gia nói trên là thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF). Người nghiên cứu giải mã các dữ liệu thu thập liên quan đến những điều kiện tiếp cận, thực hành và sử dụng các công nghệ số ở trường trung học. Nghiên cứu đã được thực hiện bằng bảng câu hỏi để thu thập dữ liệu định lượng. Người nghiên cứu cũng đã phỏng vấn một nhóm giáo viên và học sinh nhằm thu thập các dữ liệu định tính. Phương pháp tiến hành gặp nhau ở tính lãnh thổ của hiện tượng sử dụng công nghệ số hỗ trợ học tập trong môi trường giáo dục. Ở Moldavie và Viêt Nam, nghiên cứu đã đặc biệt lưu tâm phân tích việc sử dụng CNTT trong dạy và học tiếng Pháp ngoại ngữ (NN). Trường nghiên cứu trong phạm vi không gian Pháp ngữ đa dạng và đa chiều. Chúng tôi sẽ phân tích sự tiến triển và cố gắng giải thích lý do chậm trễ của một số quốc gia cũng như nhiều trở ngại khi tiếp cận CNTT. Chúng tôi cũng tìm hiểu việc sử dụng CNTT trong những bối cảnh tưởng như khó khăn. Kết quả điều tra hé lộ rằng tiến trình chiếm hữu CNTT của các giáo viên tiếng Pháp có gia tăng ở Việt Nam và Moldavie và làm nổi bật thực tế tương phản khi giao hòa các kết quả điều tra. Phân tích việc tiếp cận và đưa công cụ tin học vào lớp học đã tiết lộ rằng việc sử dụng CNTT nhận được sự ủng hộ rõ nét của giáo viên các nước Đông Âu (Moldavie) và châu Á (Việt Nam) so với thực tế quan sát được ở châu Phi (đặc biệt là ở Burkina-Faso và CHDC Congo). Cuối cùng, việc nghiên cứu trường hợp cụ thể đã được tiến hành ở các không gian số công cộng : các Nhà tri thức Pháp ngữ.
Document type :
Theses
Complete list of metadatas

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01143959
Contributor : Abes Star :  Contact
Submitted on : Monday, April 20, 2015 - 3:32:05 PM
Last modification on : Tuesday, April 14, 2020 - 11:58:29 AM
Document(s) archivé(s) le : Monday, September 14, 2015 - 10:52:21 AM

File

va_Thibeault_Eric-Normand.pdf
Version validated by the jury (STAR)

Identifiers

  • HAL Id : tel-01143959, version 1

Citation

Eric-Normand Thibeault. Accès, pratiques et usages des technologies d’information et de la communication en éducation au sein de l’espace francophone : études de cas réalisées au Viêt Nam, en Moldavie, au Burkina-Faso et en République Démocratique du Congo. Education. Université René Descartes - Paris V, 2014. Français. ⟨NNT : 2014PA05H027⟩. ⟨tel-01143959⟩

Share

Metrics

Record views

767

Files downloads

14091