A. and E. B1bf1b11a89611, 1AFAFB1;1;1;+11EAE1AEB191B1BF9BF1AB19AB99B1F1BA19B19AB99B1;1