A. Prieur-skriver, Bourdieu var modstander af det skarpe skel, der var mellem teori og metode i sociologien. Metode indgik altid i en samlet tilgang, og der findes derfor ikke fra Bourdieus side nogen eksplicit metodebog eller specifikke metodiske anvisninger, 2002.

. H. Jeg-laener-mig-også-op-ad-pd and . Glasdam, ph.d. Marianne John- sen(2003) og ph.d. Vibeke Lorentzen's (2004) afhandlinger i mit forsøg på, 1999.

P. Bourdieu and P. Bourdieu, Livshistorieforskning og kvalitativ metode CVU Midt-Vest 1. udgave. Bearbejdet oversaettelse af "UnderstandingThe Weight of the World, Social Suffering in Contemporary Society, UK. 1999 ss. 607-627 af Cand. Cur., Ph.d.-studerende Raymond Kolbaek, 2007.

. Dette-kan-skyldes, end det var 3 år senere og at den generelle indstilling til it blandt respondenterne i 2002 var, at it i højere grad blev betragtet som et arbejdsbesparende medie i forhold til 1999, hvor respondenterne så it, som et medie der gav mere arbejde. Resultatet kunne vaere udtryk for, at it havde fået en anden status og var blevet mere almindeligt blandt de studerende i, 1999.

. De-to-kurver-haelder-hver-sin, at troen på, at it ville få det patientrettede arbejde til at stige var højere i NIGHTINGALE-undersøgelsen i 1999 end i 2002-undersøgelse. Forklaringen kan også her vaere, at it var en nyere ting i 1999, man mente ville give mere arbejde, 2002.

. Pct, af befolkningen mellem 16 og 44 år ejer og anvender en mobiltelefon. (Her skelnes ikke mellem alm. mobil og en smartphone med adgang til internet) (Danmarks Statistik, 2012.

U. Eksempelvis-har-professionshøjskolen and . Udviklings-og-forskningsprogram-for-didaktik-og-laeringsrum, Se beskrivelsen af IVINURS-konsortiet i note 324. 438 J-CVU, CVU Midt-Vest og cvu vita. 439 http://sygeplejerske.ucc.dk/uddannelsen/netunderstoettetuddannelse/ 440 http://ucsj.dk/sygeplejerskeuddannelsen/sygeplejerske/uddannelse_som_e_laering/ 441 http://ucsyd.dk/uddannelser/sygeplejerske/netuddannelsen/ 442 https://www.ucviden.dk/portal-via/da/projects/netbaseret-sygeplejerskeuddannelse-i- via(78d9c271-e6ab-46db-9fb6-53a477c28694).html 443 http, Genus och informationsteknik -En litteraturgenomgång. Human IT - Tidsskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv, 2001.

S. Aldenryd, E-learning minimerer ressourcespild, Computerworld, vol.1, pp.17-17, 2001.

. Amtsrådsforeningen, Orientering om arbejdseminar vedrørende anvendelse af og udvikling af edb i undervisningen på social-og sundhedsskolerne samt sygeplejeskolerne, 1991.

D. Amtsrådsforeningen, Vedr. pilotprojekt om skoleadministrativt system til socialog sundhedsskolerne og sygeplejeskolerne, 1991.

D. Amtsrådsforeningen, Vejledning om anskaffelse af edb-udstyr til undervisningsbrug, 1993.

D. Amtsrådsforeningen, Kommisorium for elevadministration for social-og sundhedsskolerne samt sygeplejeskolerne, 1996.

S. K. Andersen, Visioner for dansk forskning i sundhedsinformatik -kort, kompas og vejviser, 1999.

A. Bent and B. , IT-laering -social konstruktion og paedagogisk udvikling, Nytt om Data i Utbildingen, vol.1, 1997.

D. Anthony, Sygepleje online, Sygeplejersken, issue.05, p.97, 1997.

U. Arbejdsmarkedsafdelingen, IKT strategi for sygeplejeskoler og social-og sundhedsskoler i Årrhus Amt, 2000.

A. Kjøllesdal, Er teknologisk kompetanse omsorg? Sykepleien -Online@tidsskrift organ for Norsk Sykepleierforbund, p.98, 2010.

M. Beaufour, Opgørelse over den undervisning i/om teknologi, som sygeplejeeleverne modtager på de forskellige skoler i Danmark, 1987.

M. Beaufour and J. M. Christensen, Data i plejen letter, sikrer og anskueliggør, Sygeplejersken, issue.51, p.84, 1984.

P. Benner, Fra novice til ekspert, 2000.

C. Bjerg, Udvikling af informationskompetence i uddannelsessystemet, 2000.

L. Bloksgaard and S. B. Faber, Køn på arbejde -En kvalitativ undersøgelse af mandlige sygeplejerskers og kvindelige politibetjentes arbejdsliv, 2004.

. Boolsen-merete and . Watt, Introduktion til sociologisk metode: C.A. Reitzels Forlag, 1996.

P. Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Journal of Economic Sociology, vol.6, issue.3, 1986.
DOI : 10.17323/1726-3247-2005-3-25-48

P. Bourdieu, The Rules of Art -Genesis and Structure of the Literary Field, 1996.

P. Bourdieu, Men hvem skabte skaberne -interviews og forelaesninger (H. Hovmark, Trans.), 1997.

P. Bourdieu, Den maskuline dominans (M. Olesen, Trans, 1999.

P. Bourdieu, Understanding (R. Kolbaek, Trans.) Weight of the World, Social Suffering in Contemporary Society, pp.607-627, 1999.

P. Bourdieu, Understanding The Weight of the World, Social Suffering in Contemporary Society, 1999.

P. Bourdieu, The Weight of the World, 1999.

P. Bourdieu, Pascalian Meditations (R. Nice, Trans.), 2000.

P. Bourdieu, Udkast til en praksisteori (P. Bundgaard, Trans, 2005.

P. Bourdieu, Viden om viden og refleksivitet -Forelaesninger på Collége de France, 2005.

H. Silberbrandt, København: Hans Reitzels Forlag

P. Bourdieu, Udkast til en selvanalyse (P. F. Bundgård, Trans, 2006.

P. Bourdieu and L. J. Wacquant, Refleksiv sociologi -Mål og Midler (H. Silberbrandt, Trans. 1. udg København: Hans Reitzels Forlag, 1996.

B. Pierre, Men hvem skabte skaberne -interviews og forelaesninger (H. Hovmark, Trans.). København: Akademisk forlag, 1997.

B. Ulf, teknologiudvikling i folkeskolen, Integration af IT i folkeskolens undervisning, pp.91-110, 2002.

D. Broady, Inledning: ev verktygslåda för studier av fält, Kulturens fält -en antologi, pp.11-26, 1998.

D. Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verkty Skeptronhäften, Skeptron Occasional Papers, issue.1, 1998.

I. M. Bryderup, Integration af IT i undervisningen -nationale visioner og decentral virkelighed, Integration af IT i folkeskolens undervisning, pp.47-70, 2002.

I. M. Bryderup, K. Kowalski, U. Brinkkjaer, and J. Krejsler, Integration af IT i folkeskolens undervisning, 2002.

P. Bøggild, torsdag den 21 fabruar) Tager datamaterne patent på faellesskabet har samfundet ikke brug for laerere i år, Kultur, Paedagogik og Videnskab -Om Pierre Bourdieus habitusbegreb og praktikteori, 1985.

S. Callewaert, Bourdieustudier II. Unpublished manuscript, 1998.

M. Castells, Internettet og netsamfundet, Kritik, vol.34, issue.153, pp.31-40, 2001.

M. Castells, Internet Galaksen -Refleksioner over Internettet, erhvervslivet og samfundet, 2003.

M. Castells, Netvaerkssamfundet og dets opståen, 2003.

. Center-for-effektivisering-og-digitalisering, En enkel effektiv og sammenhaengende offentlig sektor -Debatpjece om den nye faellesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, Finansministeriet -Center for effektivisering og digitalisering, 2011.

B. Christensen, . Søndagsavisen, and J. Clark, Sygeplejeskoler viser IT-vejen, 1999.

C. and &. Fluid, Gennembrudte barrierer for teknologistøttet uddannelse TV-Byen i Søborg Onsdag den 18, 1996.

E. Curtis, P. Hicks, and R. Redmond, Nursing students experience and attitude to computers: A survey of a Cohort of students on a Bachelor in Nursing Studies course, Information Technology In Nursing (ITIN), vol.14, issue.2, pp.7-17, 2002.

D. Sygeplejeråd, Rapport fra Konference om sygepleje og teknologi. 22-24 september 1986 på Hotel Nyborg Strand. Paper presented at the Konference om Sygepleje og Teknologi, 1887.

D. Sygeplejeråd, EDB-Håndbog for sygeplejersker (1. udg, 1977.

D. Sygeplejeråd, Oplaeg til DSR's hovedbestyrelse om uddannelsespolitiske forhold, februar 1980, 1980.

. Dansk-sygeplejeråd, Redegørelse vedrørende Mulighederne for indflydelse på den EDBteknologiske Udvikling, 1980.

D. Sygeplejeråd, EDB-Håndbog for sygeplejersker (2. udg, 1981.

. Dansk-sygeplejeråd, Anvendelse af Teknologi i sundheds-og sygeplejen, 1984.

D. Sygeplejeråd, Sygepleje og Teknologi -Tillaeg til Sygeplejersken nr, 1984.

D. Sygeplejeråd, Undervisningsmateriale om Sygepleje og teknologi ver. 1, 1984.

D. Sygeplejeråd, Amtskredsenes undervisningsmateriale -Sygepleje og Teknologi ver, 1987.

D. Sygeplejeråd, Rundspørge til Amtskredsene om anvendelsen af Amtskredsenes undervisningsmateriale i Sygepleje og Teknologi, 1987.

D. Sygeplejeråd, Referat fra møde med Lfs 08 vedrørende teknologi i sygeplejerskeuddannelsen og sygeplejelaererns behov for efteruddannelse afholdt den 18.03, 1988.

D. Sygeplejeråd, Idéoplaeg om indhold i Sygeplejerskeuddannelsen af 1989, 1989.

D. Sygeplejeråd, Forslag til kursusprogram: Teknologi i undervisningen: Dansk Sygeplejeråd, 1990.

. Dansk-sygeplejeråd, Teknologiinformation nr, pp.1-1990, 1990.

D. Sygeplejeråd, Konferenceprogram "Sygepleje og teknologi: Dansk Sygeplejeråd, 1991.

D. Sygeplejeråd, Sygepleje og teknologi -Informationsteknologi -Erfaringer og handlingsplan (Pjece), 1991.

D. Sygeplejeråd, Teknologikonference -Nyborg Strand -Program: Dansk Sygeplejeråd, 1995.

D. Sygeplejeråd, Teknologikonference -Den elektroniske patientjournal, perspektiv og udfordring -Program, Sygeplejersken, vol.96, issue.4, 1996.

D. Sygeplejeråd, Program -Temadag for ledende sygeplejersker om MTV, p.1997, 1997.

D. Sygeplejeråd, Program for TeknologikonferencenAktuelle udviklingstendencer i sundhedsvaesenets brug af it -23-25 november, 1998.

D. Sygeplejeråd, Indlaeg ved Dame June Clark, professor, Swansea University, England og ICN's formand Kirsten Stallknecht -Jubilaeumsfagdag 5, 1999.

D. Sygeplejeråd, Narkosetraening på virtuelle patienter, Teknologi INFO, vol.251, issue.1, 1999.

D. Sygeplejeråd, Program: Uddannelsesforløb for sygeplejersker ved hjaelp af IT - DSR's Teknologikonference den 29.-30. november 1999 på Nyborg Strand, 1999.

B. Dehlholm-lambertsen and M. Maunsbach, Kvalitative metoder i empirisk sundhedsforskning -fem artikler fra Nordisk medicin 1997, 1998.

K. Desborough, Nursing on the 'net. The Canadian Nurse, 1999.

H. L. Dreyfus, København: Hans Reitzels Forlag, Livet på Nettet, 2001.

H. L. Dreyfus, On the Internet -Thinking in action: Routledge, 2001.

H. L. Dreyfus and S. E. Dreyfus, Mind over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, IEEE Expert, vol.2, issue.2, 1986.
DOI : 10.1109/MEX.1987.4307079

D. Kirsten, Medier for fremtiden: børn, unge og det nye medielandskab: Høst, 2001.

D. Peter, Ravsnborg Bredbåndsnet, Brugerrapport, issue.7, 1987.

L. Dybkjaer and S. Christensen, Info-Samfundet år, 1994.

L. Dybkjaer and J. Lindegaard, DDD -Det Digitale Danmark -omstilling til netvaerkssamfundet, 1999.

E. Netvaerksgruppen-region4, Referat, from http://www.jcvu-sir.dk/jitnet/index3 Datamatstøttet undervisning i den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen, 1990.

E. M. Eide, Bruk av CD-rom i undervisningen av sykepleiere. Sykepleien - Online@tidsskrift -organ for Norsk Sykepleierforbund, 1997.

M. Enevoldsen, Teknologisk dannelse og det nye HTx, Uddannelse, issue.10, 2003.

P. Engholm, Anvendelse af edb i klinisk sygepleje: muligheder og konsekvenser, 1986.

P. Engholm and R. Kolbaek, Edb-skepsis blev til positiv overraskelse, Sygeplejersken, issue.8, p.88, 1988.

L. W. Erdmann, Sundhedsinformatik i klinisk praksis, 2011.

T. R. Eriksen, Omsorg i forandring, 1992.

G. Eysenbach, Medicine 2.0: Social Networking, Collaboration, Participation, Apomediation, and Openness, Journal of Medical Internet Research, vol.10, issue.3, p.22, 2008.
DOI : 10.2196/jmir.1030

U. Fasting, Sygeplejerske i det 21. århundrede, 1999.

. Formandskabet-for-rektorforsamlingen-for-sygeplejerskeuddannelsen, Brev til den Centrale teknologiarbejdsgruppe om nedlaeggelsen af teknologigruppen. 12, 1999.

E. G. Fuglsang, Om den "it-paedagogiske" uddannelsesretorik, 1999.

H. Føhns, 11. december) Kys mor på Kamera Tre, Dagbladet Information, 1998.

C. A. Gassert and D. Mcdowell, Evaluating graduate and undergraduate nursing students' computer skills to determine the need to continue teaching computer literacy. Paper presented at the MEDINFO 95 -Eighth World Congress on MEDICAL INFORMATICS Vancouver, 1995.

A. Gibbs, Focus Groups Retrieved from http, Social research UPDATE, 1996.

G. Gibbs, What is the difference between codes, categories, indices and nodes?, 2002.

G. Salmon, e-Moderating -The Key to Online Teaching and Learning (3, 2011.

S. Glasdam, Inklusion og eksklusion af kraeftpatienters pårørende i en onkologisk klinik, 2002.

W. Goosen, Nursing information management and processing: a framework and definition for systems analysis, design and evaluation, International Journal of Bio-Medical Computing, vol.40, issue.3, pp.187-195, 1996.
DOI : 10.1016/0020-7101(95)01144-7

E. A. Graveley, B. L. Lust, and J. Fullerton, Undergraduate Computer Literacy -Evaluation and intervention, Computers in Nursing, vol.17, issue.4, pp.166-170, 1999.

T. Grossbøll, . Praediken, . Morgenavisen-jyllandsposten, L. Grønhøj, and P. Kirk, Invitationsbrev, 1990.

J. Grønlund, Emneoversigt, edb-orientering for sygeplejeelever. Unpublished. Skemaoversigt, 1986.

A. Gøthgen, Systemudvikling og praktisk anvendelse af edb som administrativt hjaelpemiddel: Dansk Sygeplejeråd, 1986.

J. Hadvig, Informationssamfundets teknologi -Fra tandhjulsregner til internet, 2002.

J. A. Halstead and N. A. Coudret, Implementing Web-based instruction in a school of nursing: Implications for faculty and students, Journal of Professional Nursing, vol.16, issue.5, pp.273-281, 2000.
DOI : 10.1053/jpnu.2000.9459

S. Handberg, Ansatte skal vaelge ny teknik, Sygeplejersken, issue.37, pp.93-107, 1993.

K. Hannah, Nursing informatics: defining the boundaries. Preparing nurses for using information systems: recommended informatics competencies, pp.7-14, 1985.

K. Hansen, Datalaere efter, 1989.

M. B. Hansen and E. Vedung, Faelles sprog i aeldreplejens organisering -Evaluering af et standardiseret kategorisystem Available from http://www.ism.dk/data Assessment of the level of the actual and desirable levels of computer literacy, usage and expected knowledge of undergraduate students of nursing, F%C3%A6lles%20sprog.pdf Hardy, J. L, vol.145, 1995.

L. Heide, Hulkort og EDB i Danmark 1911-1970, 2005.

M. Hvid, Datalaere -faget som forsvandt, 2001.

. Højhastighedskomiteen, Danmark som højhastighedssamfund -Del 2, 1010.

K. W. Jacobsen, Har vi glemt emnet teknologi i uddannelsen? Uddannelsesnyt - Informationsblad for undervisende sygeplejersker, p.6, 1994.

K. W. Jacobsen, L. K. Jeppesen, and B. Mikkelsen, Integration af IT i sygeplejerske-og radiografuddannelsen, 2001.

K. W. Jacobsen and R. Kolbaek, NOTAT til Rektorforsamlingen vedr. IT-efteruddannesle for undervisere på sygeplejeskolerne, 2000.

J. Sewell and L. Thede, Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges, 2012.

K. L. Jensen and H. Schneider, Visioner om informationssamfundet ? Informationsteknologien mellem teknik og etik, 1986.

P. E. Jensen and L. Klewe, Valgfaget Datalaere -En undersøgelse af undervisningen og laerernes og elevernes mening om faget, 1988.

S. S. Jensen and M. Ringsted, Jelling: Center for Teknologistøttet Uddannelse, med kridt og computer -brikker til en ny forståelse af fremstidens laererprofession, p.252, 1997.

M. Johnsen, Undervisning og laering i praktik -Om praktikvejlederfunktionen i praktikdelen af sygeplejestudiet efter 1990-bekendtgørelsen i Danmark. -Empirisk belyst ved interview, observationsstudier og dokumentstudier og teoretisk analyseret ved hjaelp af isaer Pierre Bourdieus reproduktions -, praktik -og feltteori, 2003.

M. Järvinen, Pierre Bourdieu, Klassisk og moderne samfundsteori, p.342, 2000.

G. K. Jørgensen, Sygeplejerskeuddannelsen -laereprocesser og IKT. Unpublished semesteropgave, 2000.

K. Jørgensen, Patienten er direktør i fremtidens sundhedsvaesen, 2011.

J. Kitzinger, Qualitative Research: Introducing focus groups, BMJ, vol.311, issue.7000, pp.299-302, 1995.
DOI : 10.1136/bmj.311.7000.299

URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2550365

S. B. Kjeldsen, Et klik ind i fremtidens sundhedsvaesen, Sygeplejersken, vol.99, issue.52, pp.13-14, 1999.

H. Kjaer, Elever og laerere får egen web-portal, ComputerWorld, 1999.

G. Kjaergaard, Sygeplejens institut lukker, Sygeplejersken, issue.45, 1999.

U. Klimt, Hvordan kan sygeplejelaereren planlaegge sygeplejerskeuddannelsen, så de sygeplejestuderende udvikler kvalifikationer i at anvende informationsteknologi i sygeplejen?, 1991.

U. Klimt, A. Kjølseth, V. Jørgensen, and R. Kolbaek, Administrativ del af slutrapporten for IFS-projektet, 2001.

U. Klimt, A. Kjølseth, V. Jørgensen, and R. Kolbaek, Indholdsmaessig del af slutrapporten for IFS-projektet, 2001.

R. Kolbaek, 1-2 Oktober) Hvorfor EDB/teknologi i grunduddannelsen? Paper presented at the Sygeplejen på kryds og tvaers. 5. danske symposium om sygepleje, 1988.

R. Kolbaek, Sygeplejeelever skal laere om edb så tidligt som muligt, Sygeplejersken, vol.88, issue.3, 1988.

R. Kolbaek, Computere i sygeplejerskeuddannelsen, 1989.

R. Kolbaek, Undervisningsteknologiens muligheder i sygeplejen -Indlaeg på Dansk Sygeplejeråds Teknologikonference på Nyborg Strand 2-4 april 1991, 1991.

R. Kolbaek, Mangfoldighed og tendenser i Sygeplejeinformatik, Tidsskrift for Sygeplejeforskning, Okt, issue.2, pp.5-26, 1996.

R. Kolbaek, Report on the status of Nursing Informatics education in the Danish Nursing Schools, including a short historical flashback, Dansk Institut for Sundheds-og Sygeplejeforskning, 1996.

R. Kolbaek, Sygeplejeinformatik -det selvfølgelige speciale -fremtidens løsning på sygeplejes problemer ?, 1996.

R. Kolbaek, Internet for Sygeplejersker Viborg: Dansk Sygeplejeråd -Viborg Amtskreds, 1997.

R. Kolbaek, Methods of Introducing Nursing Informatics to Nursing Students, Health Telematics Education, pp.87-92, 1997.

R. Kolbaek, Referat fra temadag vedrørende Sundhedssektoren og Internet den 16, 1997.

R. Kolbaek, The SIP project -A push for technological innovation in Nursing Education in Denmark. Paper presented at the 6th International Conference in Nursing Informatics: The Impact of Nursing Knowledge on Health care, IKT og nye muligheder i Sygeplejerskeuddannelsen, 1997.

R. Kolbaek, IKT og nye muligheder i sygeplejerskeuddannelsen. Paper presented at the Udfordringer til alle -IKT og de nye muligheder i uddannelsessektoren, 1998.

R. Kolbaek, The Roots, Values and Logic's in Nursing Informatics Advances in Health Telematics Education -A NIGHTINGALE Perspective, 1998.

R. Kolbaek, Sygeplejerskers oplevelse af brugervenlighed, anvendelighed og indstilling til "bedside" edbudstyr, Sygeplejersken, issue.32, 1998.

R. Kolbaek, Indbydelse: Temadag om IT i Undervisningen for laerere ved social-og sundhedsskoler Onsdag den 27. januar 1999 på Social-og Sundhedsskolen i Skive: Sammenslutningen af Ledere ved skolerne for de grundlaeggende social-og sundhedsudannelser, 1999.

R. Kolbaek, Kønsforskelle i anvendelsen af internetbaserede støttegrupper, Sygeplejersken, issue.32, 1999.

R. Kolbaek, Sygeplejerskeuddannelsen år 2100 -Cyperspace og uddannelse -Noget om muligheder -Visioner for fremtiden. Paper presented at the Sygeplejefagdag -Dansk Sygeplejeråds 100 års jubilaeumsdag, 1999.

R. Kolbaek, Internet -E-post og Nyhedsgrupper Faglige vaerkøjer i Sygepleje -En introduktion, 2000.

R. Kolbaek, Teknologiens nye udfordringer til sygeplejeprofessionen, Gjallerhorn, issue.12, p.13, 2010.

R. Kolbaek, U. Klimt, A. Kjølseth, and V. Jørgensen, Informationsteknologi på sygeplejeskolerne -Sensommeren 1997 Uddrag og sammenfatning, 1998.

R. Kolbaek, U. Klimt, A. Kjølseth, V. R. Jørgensen, U. Klimt et al., The SIP-project: A National United Approach to Nursing Informatics Education in Denmark Undersøgelse vedrørende sygeplejestuderendes adgang til og brug af edb-udstyr i sygeplejestudiet, 1997.

K. Landsforening, Konferenceprogram: Faelles sprog. Stur på Fremtidens AEldreservice. Odense Congress Center Torsdag den 27, 1999.

S. Kristiansen, Kvalitativ dataanalyse og software Gylling: Hans Reitzels forlag, Introduktion til Nvivo, 2005.

P. Krüger, Sygeplejestuderendes it-kvalifikationer ved studiestart -En undersøgelse af sygeplejestuderendes IT-kvalifikationer ved studiestart som grundlag for en videregående integration af it i sygeplejeuddannelsen, 2003.

S. Kubrick and A. C. Clarck, 2001: A Space Odyssey, Writer), 1968.

R. Kurzweil, Ånden i maskinen (I. Gullack, Trans. 1. udg, 2001.

S. Kvale, Interview -En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, 1997.

W. P. Lang, Trends in Students' Knowledge, Opinions, and Experience Regarding Dental Informatics and Computer Applications, Journal of the American Medical Informatics Association, vol.2, issue.6, pp.374-382, 1995.
DOI : 10.1136/jamia.1995.96157830

W. P. Lang, T. G. Green, and J. J. Jacobson, Students' knowledge, opinions, and behaviors concerning dental informatics and computer applications, J Dent Educ, vol.56, pp.195-199, 1992.
DOI : 10.1136/jamia.1995.96157830

URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC116280

K. Larsen, praktik i Sygeplejerskeuddannelsen -kendte og miskendte sider, 1999.

S. Larsen, IT og nye laereprocesser, 1998.

B. Leonard, The Lawnmower Man, 1992.

J. Liaskos and J. Mantas, 4 Courses per 7 Sites as Demonstration of the Multimedia Developed Course Curriculum, 1999.

Ø. Lidegaard, Nye teknologier til undervisning -et bidrag til løsning af sundhedsvaesenets uddannelsesproblemer, 1989.

S. Lieberg and J. Morgan, Informationsteknologi i det danske skolesystem, 1997.

V. Lorentzen, Symboltanker og Symbolhandlinger som faenomen i forbindelse med alvorlig sygdom, 2004.

A. Lydiksen, Tak, At saette sig spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu -aeresbog til Staf Cllewaert, 2008.

J. Lyngaa, program for 4. seminar -deltidsstudiet i Sygeplejeledelse: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, 1997.

V. Lønsted and M. Schramm, www:naerkontakt.net. Netpsykologi, kommunikation og rådgivning Dansk psykologisk Forlag, 2001.

M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, vol.9, issue.5, 2001.
DOI : 10.4135/9781483387765.n6

M. M. Maag, Nursing Students' Attitudes Toward Technology, Nurse Educator, vol.31, issue.3, pp.112-118, 2006.
DOI : 10.1097/00006223-200605000-00007

B. J. Mcneil, V. L. Elfrink, C. J. Bickford, S. T. Pierce, S. C. Beyea et al., Nursing information technology knowledge, skills, and preparation of student nurses, nursing faculty, and clinicians: a U.S. survey, Journal of Nursng Education, issue.8, pp.42-341, 2003.

M. Watt-boolsen, Introduktion til sociologisk metode: C.A. Reitzels Forlag, 1996.

B. Moldenhawer, At saette sig spor Viborg: Hexis -Forum for samfundsvidenskabelig forskning, Videnskab & engagement, 2002.

D. L. Morgan, Focus groups as qualitative research, 1997.
DOI : 10.4135/9781412984287

D. L. Morgan and R. A. Kreuger, When to use focus groups and why Successful Focus Groups, 1993.

G. L. Mortensen, Hvordan kan informatik implementeres i sygeplejerskeuddannelsen. -2. års projekt, 1997.

R. Mortensen, Øjeblikkelig indsats ønskes, Sygeplejersken, vol.93, issue.9, pp.16-17, 1993.

R. A. Mortensen, Telenurse -Telematics Application for nurses -The Nursing Research Potential of Electronic Health care Records and the Role of Nursing Research Centres in Europe, Proposal Telematics Applications Programme of the 4th Framework Programme for RTD of the EU 1994-1998: DIHNR -Danish Institute for Health and Nursing Research, 1995.

T. Nedergaard, It i undervisningen er et middel til målet Retrieved from http://raadet.cedi.dk/post/Den-Digitale-Skole-En-business-case-for-fremtiden, aspx Negroponte, N, 1995.

E. Nicolaisen, Noter fra forelaesning af Hans Siggård Jensen den 5. januar 1988, 1988.

K. Nikolajsen, Anvendelse af edb i sygeplejerskeuddannelsen, Rapport fra konference om Sygepleje og teknologi, 1986.

T. K. Oddvang and Ø. Christiansen, En levende laerebok, Tidsskriftet Sykepleieren, issue.3, pp.56-57, 1998.

F. A. Olesen, Daemonernes vej, 1998.

H. Olsen, Tallenes talende tavshed, 1998.

M. Q. Patton, Qualitative Evaluation and Research Methods, 1990.

D. Pedersen, IT i folkeskolen, 2000.

P. Pedersen and . Poder, En postmoderne nutid, Klassisk og moderne samfundsteori (2. reviderede udgave 2, pp.458-478, 2000.

S. Per, K. Daugbjerg, . Lyhne, . Søren-gyts, and . Olesen, Laererarbejdet under social omstrukturering, Social Kritik, vol.23, issue.101, 2010.

K. A. Petersen and M. Nørholm, Videnskab og Engagement (1 ed.). Viborg: Hexis - Forum for samfundsvidenskabelig forskning, 2002.

P. Britt-elberg and C. Nøhr, On Human facets in information technologies leading people in the field, Highlights from MIE 96: 13th International Congress, 1996.

A. Prieur, Objektivitet og refleksivitet -om Pierre Bourdieus perspektiv på design og interview, Liv, Fortaelling, Tekst -Strejftog i kvalitativ sociologi, pp.109-134, 2002.

A. Prieur, Velfaerdsstatens professioner i forandring, Social Kritik, issue.124, pp.4-15, 2010.

E. Prinds, Rum til Laering. En Idé-og debatbog om nye laeringsformer med IKT, 1999.

P. Rasmussen, Laering og laereprocesser i historisk perspektiv, 2000.

M. B. Rath, Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på sygehusene, 2011.

O. Rieper, Gruppeinterview i praksis -brug af fokusgruppeinterview i evalueringsforskning: Amternes og kommunernes forskningsinstitut, 1993.

R. Eley, J. Soar, E. Buikstra, and T. Fallon, Attitudes of Australian Nurses to Information Technology in the Workplace, CIN: Computers, Informatics, Nursing, vol.27, issue.2, pp.114-121, 2009.
DOI : 10.1097/NCN.0b013e318197557e

R. E. Bohn, E. James, and . Short, How Much Information? 2009 -Report on American Consumers, 2010.

C. Ruland, Informasjonsteknologi i sykepleie -redskab, utfordring eller trussel - Baggrundsmateriale til temadagene ved SSN's representantskapsmøte 20.-22, 1989.

C. Ruland, Helse-og sykepleieinformatikk. Hvordan IKT kan bidra til utvikling av en bedre helsetjeneste, 2000.

C. Ruland, Sundhedsinformatik for sygeplejestuderende: hvordan IKT kan bidrage til udviklingen af et bedre sundhedsvaesen (P. Ohrt, Trans, 2002.

T. Ryberg, Digitale indfødte -Hvis teknologien er i blodet, hvad så med skolen? Ungdomsforskning, pp.3-4, 2009.

K. Saranto and H. Leino-kilpi, Computer literacy in nursing; developing the information technology syllabus in nursing education, Journal of Advanced Nursing, vol.19, issue.1, pp.377-385, 1997.
DOI : 10.1046/j.1365-2648.1997.1997025377.x

I. Schjødt and B. E. Jacobsen, Patienterne udpegede problemerne, Sygeplejersken, issue.45, 1998.

. Sekretariatet-for-uddannelse-og-kultur-viborg and . Amt, Notat vedr. Sygeplejeskolernes og social-og sundhedsskolens tilslutning til sektornettet, 1996.

W. Sermeus and N. Alaerts, Nursing Informatics Educational status across Europe - NIGHTINGALE Deliverable D4, 1996.

S. Entertainment, Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, 1987.

M. Sinclair and J. Gardner, Planning for information technology key skills in nurse education, Journal of Advanced Nursing, vol.1, issue.6, pp.1441-1450, 1999.
DOI : 10.1046/j.1365-2648.1999.01218.x

M. Skriver, Sygeplejskolen i Viborg Amt 1958-88, 1995.

. Social-og-sundhedsskolen and . Svendborg, IKT-projekt -Omstilling til elektronisk kommunikation (Power Point praesentation): Social-og Sundhedsskolen i Svendborg, 1999.

N. Staggers, C. A. Gassert, and C. Curran, Informatics competencies for nurses at four levels of practice, Journal of Nursing Education, vol.40, issue.7, pp.303-316, 2001.

F. Statens-humanistiske, Dansk Standard for udskrifter og registrering af talesprog, Tillaeg A til SNAK 5. årg, 1992.

S. J. Grobe and S. P. Elli, Nursing Informatics: An International Overview for Nursing in a Technological Era: IMIA, 1994.

R. Sygeplejeskolen, Informationsprogram om Sygeplejeskolen i Randers og Sygeplejerskeuddannelsen (Version 1.2), 1999.

V. Sørensen, Den frie vilje. Et problems historie, 1992.

V. Teknologiudvalget and . Sygeplejeskole, Kommisorium for Teknologiudvalg ved Viborg Sygeplejeskole, 1993.

T. Netvaerksgruppe, Indkaldelse til 2. møde i den tematiske netvaerksgruppe for 2. generationsprojekterne på Risskov Amtsgymnasium torsdag den 10, 1999.

A. Thayssen and K. W. Jacobsen, Langsomt men sikkert, Sygeplejersken, issue.7 2, p.93, 1993.

L. Therkelsen, Patienter på EDB, Sygeplejersken, vol.93, issue.36, pp.16-17, 1993.

M. Thomsen, E-business i offentlige organisationer, 2001.

U. Thostrup, Om fag og faglighed i sygeplejerskeuddannelsen, Undervisningsministeriet Uddannelses redegørelse, 2000.

T. Levett-jones, R. Kenny, P. Van-der-riet, M. Hazelton, A. Kable et al., Exploring the information and communication technology competence and confidence of nursing students and their perception of its relevance to clinical practice, Nurse Education Today, vol.29, issue.6, pp.612-616, 2009.
DOI : 10.1016/j.nedt.2009.01.007

J. Uggerhøj, T. Nyvang, and J. Kjeldskov, Indførelse af edb og informationsteknologi -en kvalitiativ praksisanalyse med fokus på Viborg Sygeplejeskole, 1999.

. Utvalg-oppnevnt-ved-kongelig-resolusjon, Konvergens ? sammensmeltning av tele-, data-og mediesektorerne. Norge: Utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon, 1999.

J. Vanderbeek, D. Ulrich, R. Jaworski, L. Werner, D. Hergert et al., Bringing Nursing Informatics Into the Undergraduate Classroom, Computers in Nursing, vol.12, issue.5, 1994.

T. Villadsen, Teknologivurdering må indgå i grunduddannelsen til sygeplejerske, 1986.

C. Waddell, So much research evidence, so little dissemination and uptake: mixing the useful with the pleasing, Evidence-Based Mental Health, vol.4, issue.1, pp.38-40, 2002.
DOI : 10.1136/ebmh.4.1.3

M. B. Walker and C. Schwartz, Hvad enhver sygeplejerske bør vide om datamater -en dansk oversaettelse, Beaufour & V. Jacobsen, Trans. 1 ed.): Dansk Sygeplejeråd, 1987.

M. C. Wallace, A. Shorten, and P. A. Crookes, Teaching information literacy skills: an evaluation, Nurse Education Today, vol.20, issue.6, pp.485-489, 2000.
DOI : 10.1054/nedt.1999.0439

S. Waugh, General attitudes towards computers among podiatrists. Nene-University College Northampton, 1999.

M. Weber, Sygeplejeskoler og Informationsteknologi -En begrundelse for hvorledes en valgt organisationsmodel kan sikre at indføring af informationsteknologi sker nuanceret og udfra bevidst stilingtagen, 1991.

T. Winther-jensen, Kompetence & livslang laering -begrebernes oprindelse og udvikling, 2003.

H. R. Wulff and P. C. Gøtzsche, Rationel klinik -Evidensbaserede diagnostiske og terapeutiske beslutninger København: Munksgaard, p.263, 1998.