?. , ?. ?. , ?. , ?. ??-@bullet?-?-É@bullet, ?. ???-?-r? et al., ?st?t? q?? ??s rés??t?ts ??t???s ??r ??s ????r?t???s s??t q???? ?ê?? ???????rs s?r ??s s??s???s?????s ???? ???? ????té? q?? s?r ??s s??s???s?????s ??r?

?. ??-?-?-?è@bullet?-s-?-?r????@bullettr?-q??, @. ?r, ?. ?. , ?. ??-???t?-s?-@bullet?-?-?-?è@bullet?-s, ?. et al., r???t ????r?? P??r ??s ?r???èr?s é?????t???s? ??s s?????? s??t?ét?q??s ??t été ?é?érés? ??r ??s s??????? ??tr? ????r?t??? ??t???t ?? ???s rés??t?ts? ???? ??s ?????rs ?? ?ré??s??? ?t ?? r????? ??tr? ??? ?t ???? P??r ?? ?????è?? é?????t???? ??s s?????? ???s ré???st?s ??t été ?t???sés? ??s rés??t?ts ???s? ??t???s s??t ????s ???s q?? ??

?. , ?. , ?. , ?. ??-?-??-?-?-?-t?@bullet-?r?q??, ?. ??-?-?-?@bullet?-t??r?? et al., ?? t?? ?r???s? ?s t?? ???? ??str????t ?r?s??t ?r ??t? ?s ?? ??s??ss?? ?r?????s??? s??? ???ss????t??? s?????s ??r? ??r???? ?s?? ?? ?t??r ??r?s? ??t ????????? t?? ?st???t???s ??r??t?? ??t??? t?? s?st??s ??t??? ? ?????? ?r?????r? ??t? t?? ?t??r ??r???t?rs

?. ??-?-?r, ?. ?. ???, ?. ?@bullet-pr, ?. ??, and . ?????, ????t??? s??rs? r??r?s??t?t??? ??r ?????r ??s?? s??r?? s???r?t??? ??t? ? s????? s??s?r?

?. ?. ?????-pr, ?. , ?. ??, and . ?????, t? ??s???? s??r?? s???r?t??? ?s??? t?????r?q????? s??r?? ?r??rs? ???? ?r??s??? t???s ?

?. ??t?r?-???t-?-r-x-n-?s-t??-s?-?-?-?-v-n-?-?-?-v-n-?-?-?-?-t??s, ?. @bullet?-??-?-?-?-?s-?-?-t??s?-???t, ?. , ?. @bullet?-?-?s?r???-??r???@bullet?-?s-x-n, ?. ?. @bullet??-????r-?-t-?r et al., F 0 (n)?? ????? ?? t?r? ??????s ?? t?? ??t? E(n)? ??t ??s? ?? ?ts ?r?????s ????? F 0 (n ? 1) ??? E(n ? 1)? ?t ??st? t?? ??t? E(n), 1500.