s'authentifier
version française rss feed
Fiche détaillée Thèses
University of Copenhagen (28/03/2003), Inga Floto (Dir.)
Liste des fichiers attachés à ce document : 
PDF
Biologismer.pdf(3.2 MB)
Biologismer
Jes Fabricius Møller1

Denne afhandling rummer en række studier af forholdet mellemnaturvidenskab og politik. Race og køn er kun berørt ganske overfladisk, da det er ambitionenaf undgå forargelsen som relevanskriterium. Det er snarere formålet at vise naturvidenskabeni sin normalitet som målestok for erkendelse og moralitet og som en integreret del afhverdagens tænkning.Med udgangspunkt i begrebshistorien og studiet af metaforer – især de organiske – eftersporer afhandlingen naturvidenskabens rolle i det 19. århundrede i forhold til teologien og begrebet ”Guds død”. Dernæst behandler den forholdet mellem naturvidenskabog politik og viser, hvor tæt de var forbundne. Fem særskilte studier viser forskellige aspekteraf dette forhold.
1 :  University of Copenhagen
politik – naturvidenskab – teologi – begrebshistorie – metaforer

Biologisms
The present dissertation consists of a series of studies on the relationshipbetween natural science and politics. Racism and sexism are touched upon only in brief, sincethe study seeks to avoid indignation as a criterion of relevance. It purposes rather to describehow natural science functioned as a normal measure of cognition and morality. This was nota peripheral phenomenon, but an integral part of an everyday way of thinking.On the basis of the history of concepts (Begriffsgeschichte) and the study ofmetaphors, the dissertation deals first with the development of natural science in theNineteenth Century seen in relation to theology and the concept of the “Death of God.” Itthen turns to the relationship between natural science and politics, where it is shown howclosely the two are interlaced. Five separate studies demonstrate various aspects of theirinterdependence.
politics – science – theology – history of concepts – metaphors

tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...
tous les articles de la base du CCSd...